اجرای طنز مجید افشاری در برنامه شما و آی فیلم در مورد انرژی مثبت.