اردک تک تک، تک تک اردک، تک اردک، اردکی تنها به روی آبه، پرهاشو بسته می خواد بخوابه، کاشکی لک لک دوست بشه با اردک، تا که نباشند این دو تا تک تک؛ کلیپ ترانه کودکانه و خاطره انگیز از عموپورنگ