از مجموعه کارتون بامزه «ببعی» پخش شده از شبکه پویا، این قسمت «قصه دندان» را می بینیم. ببعی و ببعو در هر قسمت با پدر و مادرشون و دوستاشون یک ماجرای بامزه را برای کودکان رقم می زنند.