نصیحتی شنیدنی از استاد مطهری درباره مغتنم شمردن فرصت تکرارناشدنی عمر.