فصل بهار که میشه پر میشه باغ و بیشه از گلهای رنگارنگ پروانه های قشنگ؛ بهار بهار رنگی وای که چقدر قشنگی؛ وقتی میشه تابستان ...