ایران به دلیل سیاست های غلط جمعیتی در دهه 70 و مشکلات اقتصادی اخیر با چالش جدی در حوزه ازدواج و جمعیت روبروست. حل مشکل جمعیت و تسهیل ازدواج نیازمند حمایت های مختلف قانونی، اقتصادی و حتی اجتماعی است که در قانون حمایت از خانواده و جمعیت پیش بینی شده است.