امروز می خواهیم بدونیم واکسن ها چه جوری سبب ایمنی بدن ما در برابر عوامل بیماری زا می شوند.