کارتون دیدنی کلاس اولی ها این داستان بزرگ شدن آسان نیست.