هنر صنایع دستی ایران در دوره های مختلف بسیار غنی و فاخر است که در هنرهای جدید قابل استفاده است و برند معروف کارتیه در جواهرسازی از این هنر بهره می برد.