سکانس طنز از سریال شب های برره درمورد بازی فوتبال در برره و صحنه آهسته فوتبال.