ببینید آمریکا با سرهنگ «استوارت شیلر» تنها کسی که درباره حضور آمریکا در افغانستان دست به افشاگری زد، چه کرد!