تا حرف برادرت در محمل خوبی است به او سو ظن نداشته باش و حسن ظن را پیشه کن؛ قسمتی از سخنرانی درس خارج فقه رهبری درباره حسن ظن مومن