بیلچه جالبی که کار اره و کلنگ و بیل و .. را انجام می دهد.