خدا هست، آرامش ات را حفظ کن سخت باش اما سخت نگیر؛ کلیپ انگیزشی و موفقیت