رفع گرفتاری و حوائج مردم بالاترین کار در لحظات آخر عمر هست.