توصیه های حکیم حسین خیراندیش در مورد درمان تیک عصبی پرش گوشه چشم و رعشه دست.