دلتنگم آه ای سامرا؛ دلتنگ آن صحن و سرا؛ ای کاش و می خواندی مرا.