حاجی وقتی حالم خوشه، واسه بعضیا فحشه، اینو گفتم بدونی، من هر وقت حالم بد بود...