چیزی را که دوست داری بدست بیاور وگرنه مجبوری چیزی که بدست می آوری را دوست بداری.