دانش پزشکی پیشرفته ایران در قرون گذشته حقایقی که احتمالا نشنیده بودید توسط استاد رحیم پور ازغدی که ایران در هزار سال پیش بیمارستان های عظیم و آزمایشگاه خون و ادارار داشته است.