توی یک دهکده یه آسیاب بادی بود هروز باد می اومد یه چرخ و دو چرخ و یه نیم چرخی به آسیاب می داد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آسیاب بچرخ