کلیپی جالب درباره رژیم صهیونیستی ساختار قدرت آن در برنامه مفید هاکریا از شبکه افق سیما