خیلی از والدین با تصور اینکه کودکشان مشغول دیدن کارتون هستند، آسوده خاطرند اما تاثیر آن را نادیده می گیرند که در این کلیپ به آن پرداخته شده و از نظر دکتر محمد صادقی استفاده شده است.