یه پارچه بود سفید بود، خیلی مدل جدید بود، روش گل ریز و ناز داشت، مامانم اونو برداشت، برید و کوک زد و دوخت، دلم براش یه کم سوخت، اما دیدم چه ناز شد؛ کلیپ شعرخوانی کودکانه