به حاجب در خلوت سرای خاص بگو؛ فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست؛ اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد؛ گناه بخت پریشان و دست کوته ماست...