آدم رو خر گاز بگیره ولی جو نگیره، سکانسی از سریال دریایی ها با بازی رضا عطاران و مرجان شیرمحمدی.