طرز قلمه زدن و کاشت گیاهان آپارتمانی توسط خانم ندا بابایی در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.