آشنایی با امیرسرتیپ دوم منوچهر محققی؛ خلبان رکورددار پرواز با جنگنده فانتوم که به یاران شهیدش پیوست.