مهربان و دلسوز، عاشق و همراه؛ ویدئوی زیبا از خصلت های متولدین ماه مهر برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام