بچه ها حیوان ها رو اذیت نکنید اونها هم آفریده خدا هستند، سعی کنید با حیوان ها مهربان باشید.