واکسن های ایرانی کرونا برکت، فخرا، پاستوکووک، اسپایکوژن و رازی کووپارس می باشد.