روزی که عاشق می شوی ترسی نداری از خطر، ما عاشقیمو آمدیم تا بگذریم از جان و سر، تیر بصیرت در کمان دریا دل حیدر نشان، فرمان رسد سر می رسیم هم از زمین هم آسمان، در موج و طوفانیم تا دریا به آرامش رسد، یک دم نیاسودیم تا ایران به آسایش رسد؛ نماهنگ زیبا از یگان‌ های ویژه ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی