ای رفیق نارفیق من کجای جهانی کجای جهانی؛ ای تموم ناتموم من کجای جهانی کجای جهانی...