ویدئوی درست کردن عروسک با جوراب مواد مورد نیاز جوراب رنگ پا، الیاف، نمدرنگی و نمد سفید، نخ و سوزن، کنف، کاموا