بخشی از جزئیات و قابلیت‌های قایق پرنده‌ موشک‌انداز تماما ایرانی باور۲ که تاکنون رسانه‌ای شده است