ماده می تواند در اشکال مختلف جامد، مایع و گاز تغیر شکل دهد و تبدیل آن در شرایط واقعی یا آزمایشگاهی بسته به خود ماده است؛ کلیپ تغیر شکل ماده از درس علوم پایه پنجم