کلیپ کوتاه از استاد شجاعی برای اینکه در مصیبت هایی که در زندگی می بینید آرام شوید یاد نبودن رسول الله بافتید.