با توجه به این نکات و استفاده از این ترفند ها فضای آشپزخانه شما بزرگتر به نظر می آید