بخشی از مستند گزارش آشوب به مناسبت مرگ ابوالحسن بنی‌صدر.