روایت گوشه‌ ای از خیانت‌ های بنی صدر از زبان یکی از خلبان‌ های فانتوم در زمان جنگ؛ بنی صدر گرای نیروهای خودی را به عراق می‌داد.