پژمان پشتام قهرمان کشتی فرنگی به مدال برنز جام جهانی رسید و مدالش را به روح مادرش درگذشته اش اهدا نمود.