نکات مهمی که باید در مورد ضد یخ و ضد جوش خودرو که باید رعایت شود.