روایت مجتبی شکوری از داستانی از برنه بروان درباره مادر بودن و سختی های پیرامون برای پدر و مادر در برنامه کتاب باز سروش صحت