با وجود همه‌ی کمک‌های ایران به آذربایجان، این کشور اما همچنان به مواضع و فعالیت‌های ضدایرانی خود ادامه می‌دهد.