کلیپی جالب از سابقه ایران در تجارت جهانی و خباثت های انگلیس خبیث و امریکا در محدود کردن نقش ایران در راه های خشکی بین المللی