قوری مامان فنجونه، خیلی باهاش مهربونه، فنجونه لب طلاییه، عاشق شیر و چاییه، قوری میگه: فنجونکم، چایی حالا داغه یه کم، خنک بشه ،عزیزم، یه کم برات میریزم؛ شعرخوانی کودکانه به نام قوری و فنجون