چه شبایی با چه حالی، قولتو دادم به قلبم، بی خیالی کار هر روزمه عادت کرده ام، تو بخندی آرزوی منه؛ کلیپ کوتاه از دست دادن دوست برای وضعیت واتساپ