تو وارث غم و اندوه و غربت پدری؛ تو بین خانه ی خود از پدر غریب تری.