قربان آن آقا که در منزل غریب بود، در کوچه ها غریب بود، در مسجد غریب بود، تشییع پیکرش غریبانه بود و مزارش همچنان غریب است...