امام راحل: شما در صف اول بودید در مشروطه، و در بعد از مشروطه در صف اول مجاهده بودید. شما مجاهدین خیلى دارید. شما خیابانى‌ دارید و ستارخان‌ دارید و باقر خان‌ دارید و علما دارید. مرحوم آقا میرزا صادق آقا از مجاهدین بود؛ قسمتی از سخنان امام خمینی درباره دلیران آذربایجان